ขอเชิญร่วมลงชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน

ขั้นตอนและวิธีการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย

 • กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มลงชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน ให้ครบถ้วน
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจำตัวประชาชน) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อกำกับ และเขียนคร่อมเขียนกำกับว่า “เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. …
 • ส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วพร้อมสำเนาบัตรข้างต้น มาที่
  ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กทม. 10330

ดาวน์โหลดเอกสาร


ติดตามความเคลื่อนไหวการรวบรวมรายชื่อได้ทาง เฟซบุ๊กร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน
ไฟล์แผ่นป้ายรณรงค์