ยาวิพากษ์ฉบับที่ 42: แบคทีเรียหรือไวรัส เช็กให้ชัดก่อนกินยาปฏิชีวนะ

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 42: แบคทีเรียหรือไวรัส เช็กให้ชัดก่อนกินยาปฏิชีวนะ

ดาวน์โหลด

เนื้อหาในเล่ม

– หน้า 2: ผู้จัดการ กพย. แถลง โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

– หน้า 4 เรื่องจากปก: World Antibiotic Awareness Week 2019 โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี และ อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

– หน้า 9 ทันสถานการณ์: วิธีปรับปรุงโครงการรณรงค์การรู้เท่าทันยาปฏิชีวนะ: ผลจากการสำรวจทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

– หน้า 27 หมุนดูโลก: ติดตามแบคทีเรียดื้อยา โดย รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

– หน้า 30 ใกล้ตัว: การใช้ยาปฏิชีวนะในสวนส้ม สิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้ โดย ภก.อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

– หน้า 32 จับกระแส: ความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 : การส่งเสริมความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา และความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน โดย ภญ.สิริมา ปุณณันท์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม

– หน้า 34 รู้เขา-รู้เรา: การรณรงค์เพื่อต่อต้านเชื้อดื้อยา ประเด็นท้าทายด้านการสื่อสารสุขภาพในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

– หน้า 40 ไฮไลท์: โภชนาการกับการป้องกันการติดเชื้อในทางหายใจส่วนบน โดย รศ.ดร.ภญ.สุญาณี พงษ์ธนานิกร ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– หน้า 43 เก็บตก: บทบาทเภสัชกรชุมชนในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยาแก่ประชาชน โดย ภก.กิติยศ ยศสมบัติ นักวิชาการอิสระ

– หน้า 48 เสียงสะท้อนจากพื้นที่: สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ กรณีศึกษา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โดย ภญ.สุธิดา ปาบุตร โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

– หน้า 55 แนะนำเว็บไซต์: โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม