หนังสือ บทความ และงานวิจัยที่น่าสนใจ

 

งานวิจัย

 

 

 

 

 

มีผู้อ่าน 700 คน

30 ตุลาคม 2555: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติ (ครั้งที่ 2)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติ (ครั้งที่ 2)
ภายใต้โครงการ
Good Governance in Pharmaceutical Registration, Selection, Inspection, Advertisement and Distribution (Phase III)
วันที่
30 ตุลาคม 2555  ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

มีผู้อ่าน 287 คน

10 กันยายน 2555: การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษารูปแบบการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการศึกษารูปแบบการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติวันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถ.รองเมือง กรุงเทพฯ

มีผู้อ่าน 332 คน