ยาวิพากษ์ฉบับที่ 41: ระบบการจัดหายาจำเป็นของประเทศ

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 41: ระบบการจัดหายาจำเป็นของประเทศ

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)

เนื้อหาในเล่ม

– หน้า 2: ผู้จัดการ กพย. แถลง โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

– หน้า 4 เรื่องจากปก: ระบบจัดหายาจำเป็นของประเทศ: อดีต ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และระบบที่ต้องเตรียมพร้อม โดย ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช

– หน้า 14 หมุนดูโลก: ระบบจัดหายาเพื่อการเข้าถึงยาจำเป็นของประชาชน: นโยบาย กฎหมาย โครงสร้าง และการบริหารจัดการโดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

– หน้า 19 ใกล้ตัว: การบริหารจัดการยาภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหลักประกันการมียาจำเป็นเพียงพอ โดย ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล และ ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์

– หน้า 24 จับกระแส: การควบคุมราคายาในประเทศเพื่อการจัดหายาอย่างมีประสิทธิภาพ: ราคากลางของยา โดย ภญ.อัญชลี จิตรักนที

– หน้า 27 ทันสถานการณ์: ความจำเป็นของการจัดหายาร่วมระดับประเทศของ 3 กองทุน โดย ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

– หน้า 30 รู้เขา-รู้เรา: ยาต้านไวรัสเอชไอวีขาดช่วง: ความท้าทายของระบบการจัดชื้อยารวม โดย อภิวัฒน์ กวางแก้ว

– หน้า 32 เก็บตก: “ความคาดหวังต่อการจัดหายาขององค์การ
เภสัชกรรมในมุมมองเภสัชกรโรงพยาบาล” โดย ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ

– หน้า 35 ไฮไลท์: กรณีศึกษาการจัดหาวัคซีน HPV ในระบบหลักประกันฯ: จุดอ่อนที่ต้องไม่ทำซํ้า โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และ อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

– หน้า 39 เสียงสะท้อนจากพื้นที่: พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับผลกระทบต่อการจัดหายาของโรงพยาบาล โดย ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์

– หน้า 47 แนะนำเว็บไซต์: โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี