ยาวิพากษ์ฉบับที่ 40: แนวทางการจัดการปัญหาโฆษณาบนสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆ

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 40: แนวทางการจัดการปัญหาโฆษณาบนสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆ

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)

เนื้อหาในเล่ม

– หน้า 2: ผู้จัดการ กพย. แถลง โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

– หน้า 3 เรื่องจากปก: บทสัมภาษณ์พิเศษ พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ โดย ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค

– หน้า 6 หมุนดูโลก: การจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในต่างประเทศ โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

– หน้า 10 ใกล้ตัว: ETDA กับการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์

– หน้า 13 ทันสถานการณ์: ถอดบทเรียนจากเมจิกสกิน 1 ปีที่ผ่านไปกับปัญหาเครื่องสำอาง ดูเหมือนยังก้าวไปได้ไม่ไกล โดย ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค และ ภก.ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์

– หน้า 16 รู้เขา-รู้เรา: การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเตือนภัยเร่งด่วนเกี่ยวกับเครื่องสำอางอันตรายระหว่างสมาชิกสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน โดย กลุ่มนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– หน้า 19 ไฮไลท์: รายงานพิเศษ เส้นทางความร่วมมือระหว่างสนง.สสจ.ทั่วประเทศ กับกสทช.ในการจัดการปัญหาโฆษณาทางสื่อวิทยุ โดย ภญ.เขมวดี ขนาบแก้ว

– หน้า 30 เสียงสะท้อนจากพื้นที่: แนวทางการจัดการปัญหาโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในสื่อต่างๆ โดย ภญ.กนกพร ธัญมณีสิน

– หน้า 38 แนะนำเว็บไซต์: โปรแกรม fdawatchads.com โดย ภญ.นัทธินี วัฒนวราสันติ์