การเปิดตัวหนังสือ เขย่าสังคมด้วย”ปัญหายา”: พลิกประวัติศาสตร์ 4 ทศวรรษ “กลุ่มศึกษาปัญหายา” (กศย.) 

 

ารเปิดตัวหนังสือ เขย่าสังคมด้วย”ปัญหายา”: พลิกประวัติศาสตร์ 4 ทศวรรษ “กลุ่มศึกษาปัญหายา” (กศย.) จัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารจามจุรีสแควร์

 

เขย่าสังคมด้วยปัญหายา

 

กำหนดการ

13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

13.15 – 13.25 น. บทกวี ครบรอบ 40 ปี กศย. โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก

13.25 – 14.35 น. เสวนา : เปิดตัวหนังสือ “เขย่าสังคม ด้วยปัญหายา” พลิกประวัติศาสตร์ 4 ทศวรรษ “กลุ่มศึกษาปัญหายา” โดย

  • รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ – ประธานกลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) คนที่ 3, รองประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส)
  • นพ.วิชัย โชควิวัฒน – ประธานมูลนิธิแพทย์ชนบท
  • นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา – กรรมการ กสทช.
  • วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ – สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ FM 96.5 อสมท. และ FM 90.5 กรมการพลังงานทหาร

ดำเนินการ โดย ผศ.ดร.ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค – ประธานกลุ่มศึกษาปัญหายา คนที่ 7 (ปัจจุบัน), กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)

14.35 – 15.00 น. สรุปและตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนตามอัธยาศัย