ยาวิพากษ์ฉบับที่ 37: การปนเปื้อนยาลงสู่สิ่งแวดล้อม

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 37: การปนเปื้อนยาลงสู่สิ่งแวดล้อม
ยาวิพากษ์ฉบับที่ 37: การปนเปื้อนยาลงสู่สิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)

เนื้อหาภายในเล่ม

 • หน้า 2 ผู้จัดการ กพย. แถลง โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
 • หน้า 3 เรื่องจากปก: ยาในสิ่งแวดล้อม ภัยเงียบที่คุกคาม โดย ดร.อาภา หวังเกียรติ –
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • หน้า 8 เก็บตก: การบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาล โดย วาลิกา เศวตโยธิน, สุดา อิทธิสุ
  ภรณ์รัตน์, ชญานิน น้ำเยื้อง – ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
  แวดล้อม
 • หน้า 11 หมุนดูโลก: สถานการณ์ยาตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิ
  โคกรักษ์
 • หน้า 14 ทันสถานการณ์: สถานการณ์การดื้อยาต้านแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม:
  กรณีศึกษา MCR-1 gene โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี – กพย.
 • หน้า 19 รู้เขา-รู้เรา: การควบคุมการปนเปื้อนยาจากการผลิตลงสู่สิ่งแวดล้อม โดย ดร.ภก.วันชัย จงเจริญ
 • หน้า 21 ไฮไลท์: เส้นทางของยาจากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ำ โดย ดร.มงคลกร ศรีวิชัย
 • หน้า 23 แนะนำเว็บไซต์ โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

***