ยาวิพากษ์ฉบับที่ 36: กระท่อม กัญชา จากพืชเสพติด สู่ยารักษาโรคและความมั่นคงทางยา

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 36: กระท่อม กัญชา จากพืชเสพติด สู่ยารักษาโรคและความมั่นคงทางยา
ยาวิพากษ์ฉบับที่ 36: กระท่อม กัญชา จากพืชเสพติด สู่ยารักษาโรคและความมั่นคงทางยา

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)


เนื้อหาภายในเล่ม

– หน้า 2 ผู้จัดการ กพย. แถลง โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
– หน้า 3 เรื่องจากปก: กระท่อมและกัญชาเป็นความมั่นคงด้านยาของประเทศ โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
– หน้า 9 เก็บตก: พืชพื้นบ้าน กระท่อม กัญชา โดย ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร – โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
– หน้า 11 หมุนดูโลก: การวิจัยกัญชาและกระท่อมในการรักษามะเร็ง โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
– หน้า 13 จับกระแส: กัญชาทางการแพทย์ โดย ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– หน้า 16 ใกล้ตัว: การใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดย ภญ.วีรยา ถาอุปชิต – สสจ.ขอนแก่น
– หน้า 19 ทันสถานการณ์: ข้อกฎหมายไทยเกี่ยวกับพืชกระท่อมและกัญชาในทางการแพทย์ โดย อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ – คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
– หน้า 23 รู้เขา-รู้เรา: กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่จะเอื้อต่องานวิจัยพืชเสพติดได้อย่างไร โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์ – ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มธ.
– หน้า 27 ไฮไลท์: พืชกระท่อมกับงานวิจัย: ปัญหาและอุปสรรค โดย รศ.สมสมร ชิตตระการ – ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– หน้า 29 เสียงสะท้อนจากพื้นที่: กระท่อม กัญชา ในทรรศนะของ “ประชาชน” เขาทั้งสองคือ….พืช โดย ลาวัลย์ สาโรวาท
– หน้า 31 ไฮไลท์ 2: ความคืบหน้าการขับเคลื่อนประเด็นกระท่อม-กัญชาทางการแพทย์ โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี – นักวิชาการ กพย./อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
– หน้า 32 แนะนำเว็บไซต์ โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี