ยาวิพากษ์ฉบับที่ 35: การใช้ยาอย่างสมเหตุผล: นโยบายและโครงสร้าง การจัดการสู่สัมฤทธิผล

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 35: การใช้ยาอย่างสมเหตุผล: นโยบายและโครงสร้าง การจัดการสู่สัมฤทธิผล
ยาวิพากษ์ฉบับที่ 35: การใช้ยาอย่างสมเหตุผล: นโยบายและโครงสร้าง การจัดการสู่สัมฤทธิผล

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)


เนื้อหาภายในเล่ม

  • ผู้จัดการ กพย. แถลง โดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองผู้จัดการ กพย.
  • เรื่องจากปก: นโยบายโครงสร้างการจัดการเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประเทศไทย โดย ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • ไฮไลท์: งานวิจัยกับการสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมรัชอารี – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • หมุนดูโลก: นโยบาย โครงสร้าง และรูปแบบองค์กรในการจัดการเพื่อผลักดันการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสังคมโลก โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
  • รู้เขารู้เรา: การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบทบาทของหน่วยผลิตบุคลากร (สถาบันพระบรมราชชนก)
  • ใกล้ตัว: ถอดบทเรียนการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดขอนแก่น โดย ภญ.ศศิธร เอื้ออนันต์ สสจ.ขอนแก่น
  • ทันสถานการณ์: แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ และโครงสร้างการทำงานระดับเขตกับสัมฤทธิผลของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย นพ.กำพล กาญจโนภาศ
  • จับกระแส: การขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสู่ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของ สปสช. โดย ภก.ไตรเทพ ฟองทอง
  • เก็บตก: การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ชุมชนคือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดย ภก.ภานุโชติ ทองยัง – ชมรมเภสัชชนบท
  •  แนะนำเว็บไซต์ โดย ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี