เสวนาวิชาการ ผลกระทบของนโยบายการจัดซื้อยาฉบับใหม่และกลไกสนับสนุนการเข้าถึงยาของประชาชนไทย

การเสวนาวิชาการ ผลกระทบของนโยบายการจัดซื้อยาฉบับใหม่และกลไกสนับสนุนการเข้าถึงยาของประชาชนไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ Growth cafe & co. ชั้น 3 ลิโด้ สยามสแควร์

กำหนดการเสวนาวิชาการ ผลกระทบของนโยบายการจัดซื้อยาฉบับใหม่และกลไกสนับสนุนการเข้าถึงยาของประชาชนไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ Growth Café & Co. ชั้น 3 ลิโด้ สยามสแควร์


12.30 -13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา

13.00 -13.30 น. ผลกระทบของนโยบายการจัดซื้อยาและปัญหาการขาดยาในประสบการณ์ของผู้ป่วย
โดย
1) คุณธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต
2) คุณอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

13.30 – 14.10 น. ระบบการจัดซื้อยาภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผลงานที่ผ่านมา
โดย ภก.รังสรรค์ ศิริชัย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

14.10 – 14.30 น. อนาคตที่พร่าเลือนของการต่อรองราคายาในประเทศไทย
โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงาน FTA Watch

14.30 – 15.00 น. มุมมองขององค์การระหว่างประเทศต่อระบบการจัดซื้อยาของประเทศไทย
โดย คุณวิสุทธิ์ ตันตินันท์ Program Specialist, Democratic Governance and Social Advocacy Unit, UNDP

15.00 – 16.15 น. เวทีเสวนาของผู้เข้าร่วมประชุม “บทบาทและกลไกของภาคประชาสังคมในการสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงยาของประชาชนไทย
ดำเนินรายการโดย: คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงาน FTA Watch
และ อ.ดร.ภญ.อุษาวดี สุตะภักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

16.15 – 16.30 น. แถลงข่าวและปิดการประชุม