วิพากษ์ร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. …

หนังสือวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. …

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)

หนังสือ: วิพากษ์ร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. …

ผู้เขียน: นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

 

(แบบรูปเล่มราคา 60 บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา)

***

การพัฒนายาใหม่ เป็นจุดเริ่มต้นของระบบยาและในกระบวนการพัฒนายาใหม่ หัวใจสำคัญคือการทดลองยาในมนุษย์ ดังนั้น การส่งเสริมหรือควบคุมใดๆ ที่จุดนี้ จึงมีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นจริยธรรมการวิจัย เพราะมีความหมายทั้งการคุ้มครองสิทธิผู้เข้าร่วมการวิจัยและสิทธิผู้ป่วย ความปลอดภัย และประสิทธิผลของยานั้น เพื่อให้มียาใหม่สำหรับรักษาผู้ป่วยเข้ามาในระบบยาได้เร็วขึ้น เป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มการเข้าถึงยา…