เอกสารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558

samacha_cover

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558 จะจัดขึ้นในวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 4 ระเบียบวาระ ดังนี้

1) วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
2) สุขภาวะชาวนา
3) สุขภาวะเมืองใหญ่ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองอย่างมีส่วนรวม่
4) นโยบายการลดบริโภคเกลือ

และอีกประเด็นคือ “การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ” ที่นำมาทบทวน (Revisit) เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากมตินี้เคยผ่าน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้วเมื่อปี 2555

โดยระเบียบวาระที่ 1 วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมทั้งหมดได้ที่: www.samatcha.org/nha/website/subs/index/8/29/1/เอกสารหลัก|เอกสารร่างมติ157