หนังสือยาต้องห้าม (ปี พ.ศ.2532)

Banned&BannableDrugs

หนังสือยาต้องห้าม (Banned & Bannable Drugs) เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลยาและสุขภาพ (ชื่อในสมัยเมื่อ พ.ศ.2532) ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านยา เพื่อรวบรวมข้อเสนแนะต่อการแก้ไขสภาพปัญหาการควบคุมยาตั้งแต่หลักการ วิธีการ ขั้นตอน และการทบทวนทะเบียนตำรับยาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสภาพปัญหายา เพื่อจุดประเด็นให้บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหยิบยกขึ้นมาแก้ปัญหาต่อไป

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 

Read More

เอกสารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558

samacha_cover

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558 จะจัดขึ้นในวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

มีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 4 ระเบียบวาระ ดังนี้

1) วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
2) สุขภาวะชาวนา
3) สุขภาวะเมืองใหญ่ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองอย่างมีส่วนรวม่
4) นโยบายการลดบริโภคเกลือ

Read More

การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556)

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

 

การประชุมเพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556) เป็นความร่วมมือของสภาเภสัชกรรม ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) และองค์กรวิชาชีพต่างๆ ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการจัดประชุมเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100ปี (พ.ศ. 2556) : บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและการศึกษาเภสัชศาสตร์ในศตวรรษหน้า ซึ่งได้มีการเตรียมการมาเป็นระยะๆ และมีแผนที่จะจัดการประชุมเตรียมการสมัชชาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อประมวลสถานการณ์ บทบาท กำลังคน แผนยุทธศาสตร์ ของสาขาต่างๆ ในวิชาชีพเภสัชกรรม ตลอดจนการกำหนดทิศทางของวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต การประชุมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี เนื่องจากจากถือว่าเป็นวันถือกำเนิดของวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย และจะมีการจัดงานครบรอบ 100 ปีวิชาชีพเภสัชกรรม ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2556

 

การประชุมในแต่ละปี ระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2555 มีสาขาวิชาชีพเภสัชกรรมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสภาเภสัชกรรมในการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556) ดังนี้
(1)     พ.ศ.2551 การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 95 ปี สาขาเภสัชศาสตร์การศึกษาเป็นเจ้าภาพร่วม ในชื่องาน “เภสัชกรรมไทย 95 ปี มุ่งสู่ศตวรรษใหม่”
(2)     พ.ศ.2552 การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 96 ปี สาขาเภสัชอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพร่วม ในชื่องาน “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”
(3)     พ.ศ.2553 การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 97 ปี สาขาเภสัชกรรมชุมชนเป็นเจ้าภาพร่วม ในชื่องาน “ความรับผิดชอบของเภสัชกรไทยในการปฏิบัติงานในร้านยา”
(4)     พ.ศ.2554 การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 98 ปี สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเจ้าภาพร่วม งดการจัดประชุมเนื่องจากเกิดภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่
(5)     พ.ศ.2555 การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 99 ปี สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลเป็นเจ้าภาพร่วม
ส่วนสาขาเภสัชกรการตลาดจะร่วมจัดงานในปีใดนั้น จะแจ้งให้ทราบต่อไป (รวมถึงสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะจัดประชุมด้วย)

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่
1. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 95 ปี
2. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 96 ปี เอกสารมี 3 ชิ้น คือ
(1) เอกสารในวันงานประชุม
(2) รายงานสมัชชาเภสัชกรรมไทย 96 ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”
RxSamatcha096_Report1 หรือ
http://www.slideshare.net/rparun/rx-samatcha096-report1
(3) รายงานสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “การพัฒนาการผลิตยาภายในประเทศ” ในสมัชชาเภสัชกรรมไทย 96 ปี เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย
3. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 97 ปี
 4. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 99 ปี (รอบ 98 ปี งดการจัดประชุม)
5. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 100 ปี
(รอไฟล์)

หนังสือและเอกสารสุดฮิตของ กพย.ที่เกี่ยวกับโฆษณา

หนังสือ “ทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา” และยาวิพากษ์ “การจัดการปัญหาโฆษณายาสู่ประชาชน

หนังสือทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา
ดาวน์โหลด: www.thaidrugwatch.org/download/books/adsvictim.pdf

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 12 : การจัดการปัญหาโฆษณายาสู่ประชาชน
ดาวน์โหลด: www.thaidrugwatch.org/download/series/series12.pdf

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

สื่อแจกจากแผนงาน กพย.

หนังสือทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา
ดาวน์โหลด: www.thaidrugwatch.org/download/books/adsvictim.pdf

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 12 : การจัดการปัญหาโฆษณายาสู่ประชาชน
ดาวน์โหลด: www.thaidrugwatch.org/download/series/series12.pdf