ข้อเท็จจริงทางวิชาการในการควบคุมสารเคมีอันตราย : พาราควอต (Paraquat) ไกลโฟเซต (Glyphosate) และคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร สมุดปกขาว : ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์ ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม – พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

ประชาคมวิชาการเรียกร้องให้มีการใช้ข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ชัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพาราควอตที่มีพิษเฉียบพลันสูงต่อมนุษย์ และมีผลกระทบเรื้อรังต่อสุขภาพ เช่น ก่อโรคพาร์กินสัน สมองเสื่อม แม้ใส่อุปกรณ์ป้องกันยังสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสัมผัสทางผิวหนังรวมทั้งบาดแผล แล้วซึมเข้าร่างกายจนเกิดอันตรายถึงชีวิต ทั้งยังพบตกค้างในอาหาร สิ่งแวดล้อมและมนุษย์จากการวิจัยของหลายสถาบัน จึงออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมและสนับสนุนมติให้ยกเลิกพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

Read More

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

(ยังเขียนไม่เสร็จจ้า)

 

 เม็ดยาคุมกำเนิดฉุกเฉินที่มีเฉพาะเลโวนอร์เจสเตรล (levonnorgestrel)

“Mechanism of action: How do levonorgestrel-only emergency contraceptive pills (LNG ECPs) prevent pregnancy?” (กลไกการออกฤทธิ์)

 

ขนาดยาและระยะเวลาในการรับประทานยา

การศึกษาพบว่าการรับประทานเม็ดยาคุมกำเนิดฉุกเฉินที่มีเฉพาะตัวยาเลโวนอร์เจสเตรล ขนาด 1.5 มิลลิกรัม ในครั้งเดียว สามารถใช้แทนการรับประทานแบบเดิม คือ รับประทานครั้งละ 0.75 มิลลิกรัม  แล้วรับประทานซ้ำอีกครั้งในอีก 12 ชั่วโมง ต่อมาได้

 ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด

 

สถานภาพทางกฎหมายในประเทศไทย

ยาอันตราย ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ต้องจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

 

เอกสารอื่น

How do levonorgestrel-only emergency contraceptive pills (LNG ECPs) prevent pregnancy? [1]

International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) and International Consortium for Emergency Contraception (ICEC). “Mechanism of action: How do levonorgestrel-only emergency contraceptive pills (LNG ECPs) prevent pregnancy?”. London: International Federation of Gynecology and Obstetrics.

World Health Organization. Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills (LNG ECPs). http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf

คอลัมน์ หมอสนาม: เลื่อนประจำเดือนในนักกีฬา

นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ และคณะ. คอลัมน์ หมอสนาม: เลื่อนประจำเดือนในนักกีฬา. มติชน ฉบับวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คำถามจากคุณมะปราง ถามมาว่า ลูกสาวอายุ 13 ปี เป็นนักกีฬาแบดมินตันของโรงเรียน ช่วงนี้ต้องไปแข่งขันบ่อย อยากถามคุณหมอเกี่ยวกับอาการประจำเดือนของลูกสาว ซึ่งมักจะมาไม่ค่อยสม่ำเสมอ เลยกังวลว่าจะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า และเวลาลูกต้องไปแข่งขันช่วงที่มีประจำเดือน จะลำบากมาก อยากทราบว่าจะมียาที่เลื่อนประจำเดือนช่วงที่แข่งขันหรือไม่ ขอบคุณคุณหมอล่วงหน้าค่ะ

ผมขอเชิญ รศ.พญ.มานี ปิยะอนันต์ แพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอบดังนี้ครับ

Read More

กรณีศึกษา น้ำยาล้างห้องน้ำวิกซอลเรด

โฆษณาของบริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด เป็นโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือเกินความจริง ตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งถือ ว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มีคำสั่ง ห้ามการโฆษณาดังกล่าวของบริษัทครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณ

โฆษณาน้ำยาล้างห้องน้ำคลุมเครือ-ไม่ชัดเจน!! (ตอน1)
นิโรธ เจริญประกอบ. คอลัมน์ สิทธิผู้บริโภค สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2555 หน้า 27

โฆษณาน้ำยาล้างห้องน้ำ คลุมเครือ-ไม่ชัดเจน! (ตอนจบ)
นิโรธ เจริญประกอบ. คอลัมน์ สิทธิผู้บริโภค: สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 22-25 กันยายน พ.ศ. 2555 หน้า 27

 

ดูตัวอย่างโฆษณาที่มีปัญหานี้ได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=qmccbKZ9wY0

กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์โควเมม

ข้อมูลประกอบสำหรับผู้ที่ท่องว่า bupropion ใช้สำหรับเลิกบุหรี่ (ชื่อการค้า Quomem ในประเทศไทย)

ยาเวลบูทริน (Wellbutrin) เป็นชื่อการค้าในสหรัฐอเมริกา ชื่อสามัญคือ bupropion hydrochloride เข้ามาในไทยมี 2 ชื่อการค้า คือ Quomem และ Wellbutrin XL (150, 300 mg) แต่ข้อบ่งใช้ในชื่อการค้าของ Wellbutrin ไม่ได้รับรองในการเลิกบุหรี่ ทำให้มีข้อสังเกตได้ว่ายาชื่อสามัญเดียวกัน บริษัทเดียวกัน เอกสารกำกับยาในประเทศไทยสำหรับเลิกบุหรี่เท่านั้น แต่สหรัฐอเมริกาไม่ใช้สำหรับเลิกบุหรี่ แต่ใช้สำหรับอาการซึมเศร้า

ดูเอกสารกำกับยาของสหรัฐอเมริกาได้ที่ http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=9bfe1903-3313-44b7-a27c-fc0775426f94

ยาชื่อสามัญเดียวกัน บริษัท GSK เดียวกัน เอกสารกำกับยาในประเทศไทยสำหรับเลิกบุหรี่เท่านั้น สหรัฐอเมริกาไม่ใช้สำหรับเลิกบุหรี่ แต่ใช้สำหรับอาการซึมเศร้า แล้วใครเป็นผู้ใช้นอกเหนือสรรพคุณยาที่ได้รับอนุญาต???

ถ้าใช้ Bupropion hydrochloride (ชื่อการค้า Quomem) ในการรักษาอาการซึมเศร้าในประเทศไทย จะเป็นการใช้ยานอกเหนือสรรพคุณยาที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย หากมีการโฆษณาต่อผู้ประกอบวิชาชีพว่าใช้รักษาอาการซึมเศร้าก็จะเป็นการโฆษณาอันเป็นเท็จในทันที (เพราะเข้าตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา 88(2))

แต่ถ้าใช้ Bupropion hydrochloride (เฉพาะชื่อการค้า Wellbutrin XL) ในการเลิกสูบบุหรี่ จะเป็นการใช้ยานอกเหนือสรรพคุณยาที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในทันที แม้ว่าชื่อการค้าอื่นจะได้รับอนุญาตให้ใช้ในการเลิกบุหรี่ได้ก็ตาม

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2555

กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์โอเมกา-3 (เช่น น้ำมันปลา) ในวารสาร JAMA

งานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน (JAMA) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2555 ซึ่งได้วิจัยในผู้ป่วย 68,680 คน พบว่า น้ำมันปลาไม่ได้มีส่วนช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิต ไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด


Association Between Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Risk of Major Cardiovascular Disease EventsA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2012;308(10):1024-1033
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1357266