ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

(ยังเขียนไม่เสร็จจ้า)

 

 เม็ดยาคุมกำเนิดฉุกเฉินที่มีเฉพาะเลโวนอร์เจสเตรล (levonnorgestrel)

“Mechanism of action: How do levonorgestrel-only emergency contraceptive pills (LNG ECPs) prevent pregnancy?” (กลไกการออกฤทธิ์)

 

ขนาดยาและระยะเวลาในการรับประทานยา

การศึกษาพบว่าการรับประทานเม็ดยาคุมกำเนิดฉุกเฉินที่มีเฉพาะตัวยาเลโวนอร์เจสเตรล ขนาด 1.5 มิลลิกรัม ในครั้งเดียว สามารถใช้แทนการรับประทานแบบเดิม คือ รับประทานครั้งละ 0.75 มิลลิกรัม  แล้วรับประทานซ้ำอีกครั้งในอีก 12 ชั่วโมง ต่อมาได้

 ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด

 

สถานภาพทางกฎหมายในประเทศไทย

ยาอันตราย ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ต้องจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

 

เอกสารอื่น

How do levonorgestrel-only emergency contraceptive pills (LNG ECPs) prevent pregnancy? [1]

International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) and International Consortium for Emergency Contraception (ICEC). “Mechanism of action: How do levonorgestrel-only emergency contraceptive pills (LNG ECPs) prevent pregnancy?”. London: International Federation of Gynecology and Obstetrics.

World Health Organization. Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills (LNG ECPs). http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf