ยาวิพากษ์ฉบับที่ 54 : การจัดการยาเหลือใช้และขยะยา

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 54 : การจัดการยาเหลือใช้และขยะยา

ดาวน์โหลด

เนื้อหาในเล่ม

หน้า 2: ผู้จัดการ กพย. แถลง โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี – ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

หน้า 4: เรื่องจากปก : วิชาชีพเภสัชกรกับการจัดการยาเหลือใช้ เพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง และ ผศ.ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า 13: ทันสถานการณ์ : แนวทางการจัดการปัญหายาเหลือใช้สำหรับประชาชน โดย ผศ.ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า 20: หมุนดูโลก : แนวทาง กฎ กติกา ในการจัดการขยะยาและยาเหลือใช้ทั่วโลก โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ – นักวิชาการอิสระ

หน้า 24: ไฮไลท์ : แนวทางการจัดการขยะยาในภาคอุตสาหกรรม โดย ญ.ดร.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ และ ผศ.ภญ.ดร.วฤณ ฐิตาภิวัฒนกุล ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 28: จับกระแส : การสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อปัญหายาเหลือใช้ โดย ดร.ภญ.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

หน้า 31: ใกล้ตัว : ยาปฏิชีวนะกับสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 33: รู้เขารู้เรา : แนวทางการจัดการขยะยาในภาคเภสัชกรรมชุมชน โดย ภก.ปรัชญา สวนเอก คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า 36: เก็บตก: ปัญหายาปฏิชีวนะตกค้างจากชุมชน ฟาร์ม โรงงานผลิตยา และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ผสมยา โดย ผศ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ศูนย์สารสนเทศทางยาและคุ้มครองผู้บริโภค คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

หน้า 39: เสียงสะท้อนจากพื้นที่ : แนวทางการกำกับติดตามพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วย NCDs ในระดับชุมชน โดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้า 43: แนะนำเว็บไซต์ โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี – คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม/นักวิชาการ กพย.