กิจกรรม “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี พ.ศ. 2558”

Print
คลิกที่รูปเพื่อดูแบบความละเอียดสูง

แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี พ.ศ. 2558” ในวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดตามข่าวสารของกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊ค: Antibiotic Awareness Thailand

Update!


กำหนดการ

คลิกที่รูปเพื่อดูแบบความละเอียดสูง
คลิกที่รูปเพื่อดูแบบความละเอียดสูง

Infographic “SuperBug ในชีวิตประจำวันของเรา”

SuperBug ในชีวิตประจำวันของเรา
คลิกที่รูปเพื่อดูแบบความละเอียดสูง

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การใช้ยาต้านแบคทีเรียในปัจจุบัน พบว่ามีการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างพร่ำเพรื่อ สั่งใช้ยาต้านแบคทีเรียมากเกินจำเป็นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น เกิดอันตรายจากการใช้ยาโดยไม่จำเป็น เป็นการใช้ยาที่สูญเปล่า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และนำไปสู่ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา สาเหตุที่มักพบจากการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างพร่ำเพรื่อ ได้แก่ ความรู้หรือความเชื่อที่คลาดเคลื่อนของบุคลากรทางการแพทย์ และแรงกดดันหรือความคาดหวังของผู้ป่วยที่ต้องการจะได้รับยาต้านแบคทีเรีย ถึงแม้เจ็บป่วยด้วยอาการเล็กน้อย เช่น ครั่นเนื้อครั่นตัว เจ็บคอ น้ำมูกไหล ไอ จาม ซึ่งเป็นอาการของโรคหวัด และยาต้านแบคทีเรียไม่มีผลต่อการดำเนินโรค ทำให้ผู้สั่งใช้ยาต้องจ่ายยาต้านแบคทีเรียให้กับผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น

เนื่องด้วยวันรู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย (18 พฤศจิกายน ของทุกปี) เป็นของสากล แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างไม่เหมาะสม และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุสม ผล รวมทั้งมีความรู้เรื่องการใช้ยาต้านแบคทีเรียมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรีย จึงได้จัดทำ “โครงการรณรงค์สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย” ขึ้นในครั้งนี้

เป้าหมาย

เพื่อ กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเชื้อแบคทีเรีย ดื้อยา และร่วมกันสร้างพฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์

1 เพื่อรณรงค์การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล
2 เสนอทางเลือกให้ประชาชนในการดูแลสุขภาพโดยไม่ใช้ยาต้านแบคทีเรีย
3 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน