การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556)

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

 

การประชุมเพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556) เป็นความร่วมมือของสภาเภสัชกรรม ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) และองค์กรวิชาชีพต่างๆ ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการจัดประชุมเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100ปี (พ.ศ. 2556) : บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและการศึกษาเภสัชศาสตร์ในศตวรรษหน้า ซึ่งได้มีการเตรียมการมาเป็นระยะๆ และมีแผนที่จะจัดการประชุมเตรียมการสมัชชาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อประมวลสถานการณ์ บทบาท กำลังคน แผนยุทธศาสตร์ ของสาขาต่างๆ ในวิชาชีพเภสัชกรรม ตลอดจนการกำหนดทิศทางของวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต การประชุมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี เนื่องจากจากถือว่าเป็นวันถือกำเนิดของวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย และจะมีการจัดงานครบรอบ 100 ปีวิชาชีพเภสัชกรรม ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2556

 

การประชุมในแต่ละปี ระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2555 มีสาขาวิชาชีพเภสัชกรรมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสภาเภสัชกรรมในการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556) ดังนี้
(1)     พ.ศ.2551 การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 95 ปี สาขาเภสัชศาสตร์การศึกษาเป็นเจ้าภาพร่วม ในชื่องาน “เภสัชกรรมไทย 95 ปี มุ่งสู่ศตวรรษใหม่”
(2)     พ.ศ.2552 การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 96 ปี สาขาเภสัชอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพร่วม ในชื่องาน “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”
(3)     พ.ศ.2553 การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 97 ปี สาขาเภสัชกรรมชุมชนเป็นเจ้าภาพร่วม ในชื่องาน “ความรับผิดชอบของเภสัชกรไทยในการปฏิบัติงานในร้านยา”
(4)     พ.ศ.2554 การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 98 ปี สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเจ้าภาพร่วม งดการจัดประชุมเนื่องจากเกิดภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่
(5)     พ.ศ.2555 การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 99 ปี สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลเป็นเจ้าภาพร่วม
ส่วนสาขาเภสัชกรการตลาดจะร่วมจัดงานในปีใดนั้น จะแจ้งให้ทราบต่อไป (รวมถึงสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะจัดประชุมด้วย)

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่
1. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 95 ปี
2. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 96 ปี เอกสารมี 3 ชิ้น คือ
(1) เอกสารในวันงานประชุม
(2) รายงานสมัชชาเภสัชกรรมไทย 96 ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”
RxSamatcha096_Report1 หรือ
http://www.slideshare.net/rparun/rx-samatcha096-report1
(3) รายงานสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “การพัฒนาการผลิตยาภายในประเทศ” ในสมัชชาเภสัชกรรมไทย 96 ปี เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย
3. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 97 ปี
 4. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 99 ปี (รอบ 98 ปี งดการจัดประชุม)
5. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 100 ปี
(รอไฟล์)