ยาวิพากษ์ฉบับที่ 44: ระบบยากับวิกฤตโควิด-19

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 44: ระบบยากับวิกฤตโควิด-19

ดาวน์โหลด

เนื้อหาในเล่ม

– หน้า 2: ผู้จัดการกพย. แถลง โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

– หน้า 4: เรื่องจากปก: วิกฤต โควิด-19 กับระบบยาของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข
รองผู้จัดการ กพย.

– หน้า 8: หมุนดูโลก: ระบบยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วโลกกับวิกฤตโควิด-19 โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

– หน้า 13: ใกล้ตัว: แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ (Alcohol hand rub) มีพกไว้สู้ภัยโควิด โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี, ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย, รศ.ดร.ภญ.สุญาณี พงษ์ธนานิกร

– หน้า 19: ประสบการณ์จากพื้นที่: เภสัชกรกับสภาวะวิกฤตโควิด-19 โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

– หน้า 22: รู้เขา-รู้เรา: บทบาทเภสัชกรคลินิกในสภาวะ COVID 19 โดย อ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์

– หน้า 25: ไฮไลท์: การค้นหาและการใช้ยารักษาโรคโควิด-19 โดย รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์

– หน้า 31: เหลียวหลังแลหน้า: โควิด-19: จุดเปลี่ยนการเข้าไม่ถึงยาเพราะสิทธิบัตร? โดย เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล

– หน้า 37: จับกระแส: ฟ้าทะลายโจรกับไข้หวัด โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี, นศภ.ศิริพร สรรพโรจน์พัฒนา

– หน้า 41: เสียงสะท้อนจากพื้นที่: การจัดการด้านระบบยาในยุคโควิด กรณีศึกษาโรงพยาบาลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ โดย ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว

– หน้า 44: เก็บตก: ร้านยาชุมชนอบอุ่นกับการเข้าถึงยาในช่วงโควิด-19ระบาด โดย ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์, ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล

– หน้า 49: สาระน่ารู้: ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยา และเวชภัณฑ์ในสภาวะ COVID-19 โดย จิตรกร บุษบา

– หน้า 54: ทันสถานการณ์: ระบบยา : การจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในช่วงวิกฤต COVID-19 โดย ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข

– หน้า 58: แนะนำเว็บไซต์: โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี