ยาวิพากษ์ฉบับที่ 43: พ.ร.บ.พืชยา กัญชา กระท่อม (ฉบับประชาชน)

ดาวน์โหลด


เนื้อหาในเล่ม

– หน้า 2: ผู้จัดการกพย. แถลง โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

– หน้า 4: เรื่องจากปก: สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.พืชยา กัญชา กระท่อม (ฉบับประชาชน) โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์

– หน้า 9: ทันสถานการณ์: ก้าวต่อไปของกัญชาเพื่อการรักษาและป้องกันโรค โดย ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และ รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์

– หน้า 17: หมุนดูโลก: สถานการณ์ กฎหมายและการอนุญาตเกี่ยวกับการปลูกกัญชาในต่างประเทศ โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

– หน้า 20: ใกล้ตัว: กัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาล โดย ภญ.วีรยา ถาอุปชิต

– หน้า 24: จับกระแส: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา และกระท่อมของประเทศไทยในปัจจุบัน โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

– หน้า 29: รู้เขา-รู้เรา: การเข้าถึงพืชยา กัญชา กระท่อม ของชุมชน โดย สุภัทรา นาคะผิว

– หน้า 31: เก็บตก: สิทธิชุมชนและการจัดการร่วมในร่างพ.ร.บ.พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน โดย รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

– หน้า 33: ไฮไลท์: นโยบายกัญชาและกระท่อมและสถาบันพืชยาสำหรับประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

– หน้า 38: เหลียวหลังแลหน้า: ขออธิษฐานให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์จาก กัญชาที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดย ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค

– หน้า 44: เสียงสะท้อนจากพื้นที่: วิถีชุมชน “พืชกระท่อม” กรณีศึกษา บ้านดอนทราย ต.นํ้าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดย พิภพ ชำนิวิกัยพงศ์

– หน้า 47: แนะนำเว็บไซต์: โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

***