ยาวิพากษ์ฉบับที่ 45: RDU Community to RDU Country การใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 45: RDU Community to RDU Country การใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ

ดาวน์โหลด

เนื้อหาในเล่ม

– หน้า 2: ผู้จัดการ กพย. แถลง โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี จัดการ กพย.

– หน้า 4: เรื่องจากปก: จาก RDU Community สู่ RDU Country โดย ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

– หน้า 8: หมุนดูโลก: นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในต่างประเทศ โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ นักวิชาการอิสระ

– หน้า 13: ทันสถานการณ์: ความสำคัญของการดำเนินงาน RDU Community โดย ภก.ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์ ประธานคณะทำงาน RDU Community

– หน้า 16: ไฮไลท์: กพย. กับการสนับสนุนการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชนเพื่อไปสู่ประเทศใช้ยาสมเหตุผล โดย ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองผู้จัดการ กพย.

– หน้า 18: เหลียวหลังแลหน้า: การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการนำไปสู่ RDU Community โดย ภก.สัญญา ชัยหาญ โรงพยาบาลป่าบอน จ.พัทลุง

– หน้า 20: จับกระแส: RDU: Community Based Active Surveillance โดย ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

– หน้า 24: จับกระแส: RDU: รูปแบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการ (Proactive Hospital Based Surveillance) กรณีศึกษาโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดย ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

– หน้า 28: จับกระแส: ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU: Drug Literacy) โดย ผศ.ดร.ภญ.สมหญิง พุ่มทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– หน้า 32: จับกระแส: การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU: Community Participation) โดย ภญ.เบญจมาศ บุดดาวงศ์ โรงพยาบาลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

– หน้า 37: จับกระแส: การดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานประกอบการด้านยาภาคเอกชน
จังหวัดลำปาง (RDU: Private Sector) โดย จันทนา ลี้สวัสดิ์ และ ศราวุธ มณีวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

– หน้า 41: เสียงสะท้อนจากพื้นที่: สถานการณ์ ปัญหา เหตุจำเป็นที่ต้องทำ (RDU Community) โดย ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

– หน้า 47: เก็บตก: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนอย่างเป็นระบบ โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย.

– หน้า 51: แนะนำเว็บไซต์: โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม/นักวิชาการ กพย.