ทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา 2

ปกหนังสือ ทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา 2
ทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา 2

หนังสือ: “ทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา 2

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)


หนังสือ “ทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา 2” หนังสือเล่มที่ 2 ในชุด “รู้ทันสื่อโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ที่ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.), ชมรมเภสัชชนบท, และเครือข่ายเภสัชกรผู้นำในการพัฒนาระบบยา (นพย.) ได้ร่วมกันรวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์จริงของผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา หลงเชื่อไปซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นมาใช้ จนกระทั่งต้องสูญเสียทรัพย์สินและยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย ในขณะที่ผู้บริโภคหลายรายต้องถึงกับเสียชีวิตลง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยที่กระจายไปในวงกว้าง ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำเสนอเครื่องมือง่ายๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของทั้งตนเองและญาติมิตร