การประชุมวิชาการนานาชาติ “การใช้ยาสมเหตุผล: กรอบแนวคิดใหม่ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์”

 

 

ISIUM and DMD Joint International Seminar: New Approaches of Analysis and Synthesis for Better Understanding on Medicines in Society
8.30 -12.00 December 14th, 2017
Dipak C Jain Meeting Room, SaSa International House, Chulalongkorn University+

การประชุมวิชาการนานาชาติ “การใช้ยาสมเหตุผล: กรอบแนวคิดใหม่ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์

จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม Dipak C. Jain ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย.

09.30 – 11.00 น. ทีม ISIUM อภิปรายสถานการณ์และปัญหา โดย Dr.Marry Hemming และ Dr.Marry Murray

11.00 – 11.45 น. เปิดอภิปรายทั่วไป

11.45 – 12.00 น. สรุปผลการประชุม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน