ยาวิพากษ์ฉบับที่ 34: ปักหมุด หยุดเชื้อดื้อยา

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 34: ปักหมุด หยุดเชื้อดื้อยา

 

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)

เนื้อหาภายในเล่ม

  • ผู้จัดการ กพย. แถลง
  • เรื่องจากปก: “ปักหมุด หยุดเชื้อดื้อยา” สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ 2560 World Antibiotic Awareness Week 2017
  • หมุนดูโลก: ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพขององค์การอนามัยโลก โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
  • จับกระแส: ผลการศึกษา 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยาของคนไทย (เปรียบเทียบประชาชนทั่วไปกับ นิสิต/นักศึกษา เภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน) โดย รศ.ดร.ภญ.ธิติมา เพ็งสุภาพ, ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
  • ใกล้ตัว: ยาฆ่าเชื้อและยาแก้อักเสบ: มุมมองของผู้ป่วยที่มาร้านยา โดย ภญ.จุฬาลักษณ์ กุลภา
  • ทันสถานการณ์: การตกค้างของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมสู่วิกฤตสุขภาพ โดย ดร.อาภา หวังเกียรติ
  • รู้เขา-รู้เรา: ระวัง! การขายยาปฏิชีวนะบนสื่อออนไลน์ โดย ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
  • ไฮไลท์: นวัตกรรมเพื่อการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยา โดย ภก.วสันต์ มีคุณ
  • เสียงสะท้อนจากพื้นที่: สถานการณ์ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะในชุมชน โดย ภญ. สุภาวดี เปล่งชัย
  • แนะนำเว็บไซต์