หนังสือ “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560”

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

(หากดาวน์โหลดไม่ได้ ให้คลิกขวา แล้วเลือก Save link as…)

เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา และรางวัลทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ได้แก่ กลุ่มเภสัชกร สปสช.