สถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอภาคประชาชนต่อกา­รจัดการปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

การเสวนา “สถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอภาคประชาชนต่อกา­รจัดการปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา” เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสภาผู้บริโภคแห่­งชาติ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องกินนรี 2 โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมเสวนา

1. พระฤทธิชัย อภิเมธี (เครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)
2. อัมรินทร์ เปล่งรัศมี (กลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ จังหวัดเชียงใหม่)
3. ประสิทธิ์ มีแก้ว (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)
4. ภก.สันติ โฉมยงค์ ( สสจ. พระนครศรีอยุธยา)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒน­าระบบยา (กพย.)