บันทึกความร่วมมือด้านโฆษณา

บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดยโสธร