สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

มติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555)

รายงาน การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 (19 ธันวาคม 2555) ดูรายงานเรื่องอื่นได้ที่นี่

(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กระทำผิดกฎหมายโฆษณาโอ้อวดเกินจริง พ.ศ.2557-2560 (เอกสาร ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2556)