ลำดับเหตุการณ์ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับประชาชน)

ลำดับเหตุการณ์ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับประชาชน) โดยมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ

ดู ตารางสรุปลำดับเหตุการณ์ คลิกที่นี่
ดู สไลด์ คลิกที่นี่

วันที่

เหตุการณ์

9 พฤศจิกายน 2555 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคณะทำงานเกี่ยวเนื่องด้านสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ มีหนังสือที่ สศ 0001.9/ว 1956 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง “พ.ร.บ.ยา ” ลงวันที่ 25   ตุลาคม  พ.ศ.2555 เชิญประชุมเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “พ.ร.บ.ยา”
14 พฤศจิกายน 2555 กพย.จี้นายกฯลงนามกฎหมายยาฉบับใหม่ เผยผ่านสภาฯมาตั้งแต่ มิ.ย.ชี้ปรับแก้ให้ทันสถานการณ์-ไม่ล้าหลัง (ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 14 พฤศจิกายน 2555 หน้า 15)
12 ธันวาคม 2555 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค มีหนังสือที่ สศ 0001.9/ว 2299 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง “พ.ร.บ.ยา ” ลงวันที่ 26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เชิญประชุมเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “พ.ร.บ.ยา”
5 มีนาคม 2556 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหนังสือที่ สศ0001/401 เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่อง การเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติยาให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณากฎหมาย ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2556 ต่อนายกรัฐมนตรี
18-19 มีนาคม 2556 – กพย.ฉงน ‘ปู’ ดอง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ (ไทยโพสต์ 18 มีนาคม 2556 หน้า 4)- กพย.เหน็บรัฐบาล ดอง ‘ร่าง พ.ร.บ.ยา’ (มติชน (กรอบบ่าย) 19 มีนาคม 2556 หน้า 10)

– พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ดองนานกว่า 1 ปี รอนายกฯ ลงนาม (คมชัดลึก 18 มีนาคม 2556 หน้า 10)

7 มีนาคม 2556 แผนงาน กพย. มีหนังสือที่ 02.02/150 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556 ถึงนายกรัฐมนตรี สอบถามความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับประชาชน)
25 มีนาคม 2556 สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือที่ นร.0404/4144 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่องการรับรองร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับประชาชน)  แจ้งว่า“ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการสบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาลงนามของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ได้นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ในฐานะกำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขแทนนายกรัฐมนตรีทราบ และส่งเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา หากผลการพิจารณาเป็นประการใด กระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งให้ทราบโดยตรงต่อไป”
21 มิถุนายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.3.1/8969 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 เชิญผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยาเป็นวิทยากรในการประชุมเชิง ปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ เรื่อง การเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติยาให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณากฎหมาย ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อรวบรวมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อข้อเสนอของสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
9 ธันวาคม 2556 พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/115/1.PDF

draftdrugact001

เข้าชื่อ1หมื่นเสนอร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ (ฉบับประชาชน) มติชน วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 หน้า 10

draftdrugact002

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 14 พฤศจิกายน 2555 หน้า 15

draftdrugact003

ไทยโพสต์ 18 มีนาคม 2556 หน้า 4

draftdrugact004

ข่าวสด 18 มีนาคม 2556 หน้า 28

draftdrugact005สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือที่ นร.0404/4144 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่องการรับรองร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับประชาชน) แจ้งว่า “ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาลงนามของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ได้นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ในฐานะกำกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขแทนนายกรัฐมนตรีทราบ และส่งเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา หากผลการพิจารณาเป็นประการใด กระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งให้ทราบโดยตรงต่อไป”