การประชุมและเสวนาเรื่อง “ดูแลไตอย่างไรให้มีสุขภาพดี: เมื่อต้องใช้ยา”

การประชุมและเสวนาเรื่อง “ดูแลไตอย่างไรให้มีสุขภาพดี: เมื่อต้องใช้ยา”

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 317 (จั๊คส์ อัมโยต์) ชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องค์กรร่วมจัดงาน

– มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.)

– ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สวส.)

– มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)

– ชมรมเภสัชชนบท

***

กำหนดการ

10.00-10.20 ลงทะเบียน

10.20-10.30 กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี – ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

10.30-10.40 กล่าวเปิดงานแถลงข่าว

โดย นายชาติวุฒิ วังวล – ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สสส.

10.40-10.50 จำนวนผู้ป่วยโรคไต ค่าใช้จ่าย และแนวโน้มการรักษาในอนาคต

โดย ภก.ไตรเทพ ฟองทอง – สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

10.50-11.00 สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไตในชนบทและวิกฤตการณ์การใช้ยากลุ่มเสี่ยง

โดย ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข – ประธานชมรมเภสัชชนบท

11.00-11.10 โรคไตกับการใช้ยาและประสบการณ์การให้บริการทางเภสัชกรรม

โดย อ.ภก.วีรชัย ไชยจามร – คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.10-11.20 ทุกข์ของผู้ป่วยโรคไต และผลกระทบจากการใช้ยา

โดย นายธนพล ดอกแก้ว – นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย และประธานเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

11.20-11.30 เราจะเพิ่มความตระหนักรู้ของคนไทยเกี่ยวกับโรคไต จากการใช้ยาชุด ยากลุ่มเสี่ยง ได้อย่างไร

โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล – กรรมการแพทยสภา/คณะทำงานสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภาคประชาชน (สยส.)

11.30-12.00 อภิปรายภาพรวม บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ดำเนินรายการโดย ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

***