ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา

ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา

ดาวน์โหลด

เอกสารความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาสื่อส่งเสริมความรู้ ด้านเชื้อดื้อยาและสร้างความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม สําหรับเด็กและเยาวชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา และสร้างความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม แก่ประชาชน ปี 2564-2565) โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)