การประชุม “ภาคีวิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 4 ภาค”

การประชุม “ภาคีวิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 4 ภาค

จัดในรูปแบบการประชุมออนไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-16.00 น.

ผู้นำเสนอจากภาคใต้
ผู้นำเสนอจากภาคอีสาน
ผู้นำเสนอจากภาคเหนือ

ผู้นำเสนอจากภาคกลาง

กำหนดการ

10.00 – 10.15 น. พิธีเปิด โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

10.15 – 11.15 น. สถานการณ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

 • ภญ.อรพินท์ พุ่มภัทรชาติ โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • คุณพวงทอง ว่องไว เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ
 • ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ภก.สัญญา ชัยหาญ เลขานุการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้
 • ภก.สันติ โฉมยงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11.15 – 12.00 น. สถานการณ์และการจัดการเชิงระบบ: การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

 • รศ.ภญ.ดร.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ภญ.รุจิรา ปัญญา โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 • ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. มองย้อนสะท้อนคิดสถานการณ์….ยาชายแดนประเทศ

 • ภก.พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย
 • ภก.อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 • ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
 • คุณจุฑา สังขชาติ กรรมการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้
 • คุณชุมพล แสงวรรณ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคกลาง

14.00 – 14.45 น. สถานการณ์ยาในผู้สูงอายุ และนวัตกรรมการแก้ไข

 • ภญ.อารีวรรณ ทองขุนดำ รองประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้
 • อ. ภญ. ดร.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • ผศ. ดร.สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.45 – 15.15 น. สะท้อนภาพกัญชาจากพื้นที่สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ

 • ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
 • ภญ.วีรยา ถาอุปชิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 • ภก.สันติ โฉมยงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ภญ.สุชีรา วีระดนัยวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

15.15 – 16.00 น. กลไกการดำเนินงานเครือข่ายของแต่ละภาค และแผนในอนาคต

 • รศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคกลาง
 • ผศ.ภญ.ดร.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคเหนือ
 • คุณพวงทอง ว่องไว เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ
 • อ.ภญ.ดร.อุษณีย์ วนรรฆมณี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้
 • รศ.ภก.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคอีสาน

ดำเนินรายการ: อ.ภก. ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้