ยาวิพากษ์ฉบับที่ 46: รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563

ยาวิพากษ์ฉบับที่ 46: รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

เนื้อหาในเล่ม

– หน้า 2: ผู้จัดการ กพย. แถลง โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี จัดการ กพย.

– หน้า 4: เรื่องจากปก: สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย
ประจำ ปี 2563 โดย ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

– หน้า 11: หมุนดูโลก: World Antimicrobial Awareness Week 2020 :
“Antimicrobials: Handle with Care” โดย ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

– หน้า 15: ทันสถานการณ์: การสำรวจพฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรีย
อย่างไม่สมเหตุผลของคนไทยที่ใช้สื่อออนไลน์ ประจำ ปี 2020 โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี และ นศภ.นนธวัช สวัสดิ์ล้น

– หน้า 19: ไฮไลท์: กพย. กับการสนับสนุนการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน
เพื่อไปสู่ประเทศใช้ยาสมเหตุผล โดย ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง

– หน้า 21: เสียงสะท้อนฯ ภาคเหนือ: การรณรงค์แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในเครือข่าย ภาคเหนือ : บริบทโรงพยาบาลดอกคำใต้ อ.ดอกคำ ใต้ จ.พะเยา โดย ภญ.รุจิรา ปัญญา

– หน้า 24: เสียงสะท้อนฯ ภาคอีสาน: กิจกรรมรณรงค์การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา โดยเครือข่าย นพย. : อีสาน โดย ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย

– หน้า 28: เสียงสะท้อนฯ ภาคใต้: กิจกรรมรณรงค์การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา โดยเครือข่าย นพย. : ภาคใต้ โดย ภก.สัญญา ชัยหาญ

– หน้า 29: เก็บตก: มาตรการในการควบคุมยาปฏิชีวนะในสัตว์ :
กรณีศึกษาประเทศลาวเทียบกับประเทศไทย โดย อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ และ นศภ.ณัฐภูมิ คุณาธิคม

– หน้า 31: แนะนำ เว็บไซต์ โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี