เสวนาวิชาการ ระบบสิทธิบัตร “เอื้อ” หรือ “ขัดขวาง”การเข้าถึงยา กรณียาฟาวิพิราเวีย

เสวนาวิชาการ ระบบสิทธิบัตร “เอื้อ” หรือ “ขัดขวาง” การเข้าถึงยา: กรณียาฟาวิพิราเวีย
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
จัดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และเครือข่าย

กำหนดการ
13.00-13.10 น. เปิดการประชุมเสวนาวิชาการ โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
13.10-13.30 น. อาวุธในการรักษา COVID‐19: Favipiravir Remdesivir Molnupiravir โดย อ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.30-13.50 น. บทเรียนต่างประเทศ: การจัดการระบบสิทธิบัตรยาในภาวะวิกฤติ โดย เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
13.50-14.10 น. สถานะสิทธิบัตรยาในประเทศไทย: Favipiravir Remdesivir Molnupiravir โดย ภญ.ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตร สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
14.10-15.30 น. การอภิปราย “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านยาในภาวะวิกฤติ COVID-19”
ร่วมเสวนาโดย- รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม- ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา- ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี อดีตรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม- ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองประธานมูลนิธิเภสัชชนบท- ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค- ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม- นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น