การประชุมโต๊ะกลม “ความร่วมมือในการควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาเพื่อความยั่งยืนในการคุ้มครองผู้บริโภค”

 

การประชุมโต๊ะกลม เรื่อง ความร่วมมือในการควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณา เพื่อความยั่งยืนในการคุ้มครองผู้บริโภค

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ (ชั้น 2) หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กำหนดการ

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 – 9.15 น.

  • กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย.

9.15 – 9.45 น. นำเสนอ ร่างโมเดล ระบบควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาที่พึงประสงค์ของสังคมไทย โดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

9.45 – 11.15 น. ผู้นำองค์กรรับผิดชอบ ให้ความเห็นและเสนอแนะความเป็นไปได้เพื่อร่วมกันสร้างหลักประกันการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการร่วมกันดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ

  1. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  2. ภก.ประพนธ์ อางตระกูล ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  3. นางอัชญา บุญสุวรรณ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
  4. นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  5. นายมานะชัย บุญเอก ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  6. นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักอัยการสูงสุด
  7. รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

11.15 – 12.15 น. อภิปรายทั่วไป เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

12.15 – 12.30 น. สรุปประเด็นและปิดประชุม โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค และ ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข