การประชุมวิชาการ “การจัดหายาจำเป็น โดย สปสช.”

 

การประชุมวิชาการ “การจัดหายาจำเป็น โดย สปสช.”

จัดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบ: https://goo.gl/IJ7zHq

ดาวน์โหลดรายงานการประชุมhttps://goo.gl/bWnuei

 

โปสเตอร์งาน

กำหนดการ

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 – 9.15 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย ผศ.ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองผจก. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

9.15 – 11.30 น. อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดหายาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ในประเด็นสำคัญดังนี้

1. ประสบการณ์-ภาพรวม การจัดหายาจำเป็นของ สปสช. โดย ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช อดีตรองเลขาธิการ สปสช.

2. การบริหารจัดการยากำพร้าและยาต้านพิษ โดย นพ.วินัย วนานุกูล โรงพยาบาลรามาธิบดี

3. การบริหารจัดการยามะเร็ง โดย ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. การบริหารจัดการน้ำยาล้างไต โดย พญ.ปิยะธิดา จึงสมาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และ ธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต

5. การบริหารจัดการยาเอดส์ โดย นิมิตร์ เทียนอุดม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

ผู้ดำเนินการอภิปราย: กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

11.30 – 11.50 น. สรุปประเด็นอภิปรายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดหายาจำเป็น โดย นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อดีตเลขาธิการ อย.

11.50 – 12.00 น. กล่าวปิดการประชุม โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

***