การแถลงข่าว “เตือนภัยตำรับยาต้านแบคทีเรียที่ควรถอดถอนออกจากประเทศไทย”

การแถลงข่าว

“เตือนภัยตำรับยาต้านแบคทีเรียที่ควรถอดถอนออกจากประเทศไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง Dipak C. Jain ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเป็นปัญหาร่วมกันของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังจะเห็นได้จากที่มีข่าวผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญและพิสูจน์แล้ว คือ มีการใช้ยาต้านแบคทีเรียโดยไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น การมีทะเบียนตำรับยาต้านแบคทีเรียที่ไม่เหมาะสมอยู่อย่างแพร่หลายในชุมชน ทางเครือข่ายส่งเสริมการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผลซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการ แพทย์ เภสัชกร เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายเด็ก เป็นต้น ได้ทำการทบทวนรายการยาต้านแบคทีเรียในประเทศ เพื่อคัดเลือกรายการยาที่สมควรเพิกถอนทะเบียนตำรับยาออกจากประเทศไทย ตลอดจนมีการแถลงข่าวเพื่อเตือนภัยต่อผู้ป่วยและผู้บริโภค
จากปัญหาดังกล่าว ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายส่งเสริมการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล กำหนดจัดแถลงข่าวเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการจัดการยาต้านแบคทีเรียของภาครัฐ ตลอดจนสร้างความตระหนักต่อประชาชน

ผู้ร่วมแถลงข่าว

  1. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประธานคณะทำงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
  3. ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี, ประธานคณะทำงานด้านยาปฏิชีวนะ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  5. ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
  6. รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)