รู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ติดตามข้อมูลทาง Facebook ได้ที่: www.facebook.com/healthproductad

ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF: หนังสือและเอกสารสุดฮิตของ กพย.ที่เกี่ยวกับโฆษณา

********************

การควบคุมการโฆษณาของนานาชาติ

********************

สถิติ

สถิติการรับเรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 – 2 พฤศจิกายน 2555 (ตาราง, ข่าว)

********************

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

********************

เอกสารงานงานมหกรรมรวมพลังผูบริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ โดย กสทช.

กำหนดการ
Press ข่าว

********************

เอกสารการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 3 เรื่อง “สานพลัง สามพลัง เพื่อผู้บริโภค สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (13-15 มีนาคม 2556)

– ร่างแนวปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต (ร่าง 5 มีนาคม 2556)

กฎหมายที่น่าสนใจในการเฝ้าระวังปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 

********************

เอกสารเกี่ยวกับ กสทช.ในการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

********************

กรณีศึกษาและข่าวโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

********************