การควบคุมการโฆษณาของนานาชาติ

ไทย คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มาเลเซีย Malaysian code of advertising practice
สิงคโปร์ Singapore code of advertising practice
สหราชอาณาจักร The UK Code of Non-broadcast Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing (เว็บไซต์ของ CAP , รวม Advertising Code)
สหราชอาณาจักร UK Code of Broadcast Advertising (BCAP Code)

มีผู้อ่าน 348 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *