เอกสารเกี่ยวกับ กสทช.ในการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วัตถุประสงค์ของประเภทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ซึ่งต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (เอกสาร 15 กรกฎาคม พ.ศ.2556)

หลักการกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา. จัดทำโดย กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. (เอกสาร 15 กรกฎาคม พ.ศ.2556)

ขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อประชาชนยื่นคำขอหรือคำร้องเรียนต่อ กสท. (เอกสาร 15 กรกฎาคม พ.ศ.2556)

**********

ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555