คุณภาพยา

เอกสาร

  1. Guidance for Industry: Q7A Good Manufacturing Practice Guidance for Active Pharmaceutical Ingredients
  2. WHO EXPERT COMMITTEE ON SPECIFICATIONS FOR PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
  3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์
  4. คำขอจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ ที่ไม่เป็นส่วนประกอบในทะเบียนตำรับยาที่รับขึ้นทะเบียนผลิตไว้แล้ว
  5. สมุดปกขาวสหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรม

ลิงค์

  1. ICH International Conference on Harmonization

วิดีโอ


คุณภาพยาชื่อสามัญของไทย (รายการ คนสู้โรค ตอน คุณภาพยาไทย)


เปิดปม – แผนล้มหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


คมชัดลึก – (แพ้)ยา…สาธารณสุข ?


การแถลงเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง “เปิดใจกรณีวิกฤตที่เกิดขึ้นกับ อภ.”