search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6535416
การเปิดหน้าเว็บ:9380050
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ขอเชิญร่วมลงชื่อสนับสนุน “ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ........."
  02 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่
 
 


แก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตร

เนื่องจาก พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความไม่ชัดเจนบางประการ อันอาจจะส่งผลให้เกิดการเข้าไม่ถึงยาของประชาชน ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังเจรจาการค้าระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและภูมิภาคอยู่หลายข้อตกลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข พ.ร.บ. นี้ให้เหมาะสม

โดยในการเสนอให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

  1. ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติในทุกภาคส่วน
  2. ต้องนำไปสู่การพัฒนาระบบสิทธิบัตรที่เน้นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและผู้บริโภค ควบคู่กับการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของคนไทย
  3. ต้องสอดคล้องกับ ?ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS / ความ ตกลงทริปส์) และปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทริปส์และสาธารณสุข (Doha Declaration on The TRIPS Agreement and Public Health / WT/MIN/DEC/W/2, 14 November 2001)? และไม่ให้สิทธิแก่ธุรกิจ ต่างประเทศมากเกินกว่าความตกลงและปฏิญญาดังกล่าว
  4. ต้องไม่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียอธิปไตย โดยแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรในลักษณะผูกพันประเทศเกินไปกว่าพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงชื่อ กรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุ แล้วส่งมายัง กพย. ตามที่อยู่ในเอกสาร

*** การส่งเอกสารเพื่อขอเสนอร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับนั้น ผู้ร่วมลงชื่อต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 142, 163, 99) และต้องส่งเอกสารต่อร่างพระราชบัญญัติ 1 ฉบับ ดังนี้

  1. ปริ๊นท์แบบฟอร์มที่ได้ดาวน์โหลดมาทั้ง 2 หน้า (หน้าหลักการและเหตุผล + หน้ากรอกรายละเอียด) กรอกข้อความให้เรียบร้อย (ด้วยปากกา)
  2. แนบสำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (หรือบัตรทางราชการอื่น ที่มีรูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชนผู้ขอเสนอรายชื่อ) พร้อมรับรองสำเนา (ด้วยปากกา)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอเสนอรายชื่อ พร้อมรับรองสำเนา (ด้วยปากกา)

ตรวจสอบความเรียบร้อยว่าครบทั้ง 3 ข้อ จากนั้นส่งมาที่

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา
ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน้าเพจนี้ ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

หมายเหตุ:

  1. ดาวน์โหลด ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ....
  2. โปรดช่วยกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้