search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6573572
การเปิดหน้าเว็บ:9420234
Online User Last 1 hour (0 users)เป้าหมาย

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ยา ด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ ก) ประชาชนได้รับการเตือนภัยจากระบบยา, ข) ประชาชนมีความเข้มแข็งของด้วยข้อมูลชุดความรู้ด้านระบบยา, ค) ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้วยการพัฒนานโยบายยาที่ดี

ยุทธศาสตร์

อาศัยหลักยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือการสร้างและจัดการความรู้ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการระบบยา ทำการประสานสร้างความเข้มแข็งประชาสังคมและภาคีเครือข่าย และการขับเคลื่อนนโยบาย ด้วยการสื่อสารสาธารณะ การประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานหลัก มุ่งที่การปรับปรุงเชิงโครงสร้าง มาตรการ และการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามนโยบายที่ประกาศในระดับต่าง ๆ

  1. ยุทธศาสตร์การสร้างและจัดการความรู้ พัฒนาคลังปัญญาระบบยา วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้มีฐานความรู้ทางวิชาการและข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบยาโดยรวม เพื่อการส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อเห็นปัญหา หรือสะท้อนประสบการณ์ที่ดี รายงานการศึกษาวิจัยเฉพาะประเด็น (ศึกษาวิจัย งานศึกษาทางวิชาการ สำรวจสถานการณ์ ถอดบทเรียนประสบการณ์ หลักสูตรการพัฒนา รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ ในการขับเคลื่อนนโยบาย และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้าง สนับสนุนภาคีพื้นที่และต่อยอดในการขยายผลสู่พื้นที่และชุมชนอื่น ๆ แหล่งข้อมูลระบบยาในมิติต่าง ๆ ชุดความรู้เรื่องยาแก่ประชาชน
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน และสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ทั้งระดับพื้นที่และระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาเป็นกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาในทุกระดับ และขยายเครือข่ายในพื้นที่ด้วยการนำชุดความรู้ที่ได้สร้างไว้ไปขยายผลในกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาสังคม มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้
  3. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย ด้วยการรณรงค์ สื่อสารสาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่าย และการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานหลัก มุ่งที่การปรับปรุงเชิงโครงสร้าง มาตรการ และการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามนโยบายที่ประกาศในระดับต่าง ๆ การสื่อสารสารธารณะ เพื่อสะท้อนผลการเฝ้าระวัง และนำเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายสู่หน่วยงานเป้าหมายและ การสื่อสารโดยตรงผ่านสื่อสู่สังคมวงกว้าง รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งผ่านกลไกพื้นที่ รวมถึงการทำงานกับชุมชนเสมือนในการขยายข่าวสารและชุดความรู้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อการส่งสัญญาณเตือนภัยสถานการณ์ระบบยาจากการเฝ้าระวังสู่สาธารณะ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ความรู้สู่สังคมและภาคีเครือข่าย และเพื่อประกอบการขับเคลื่อนทางนโยบาย และสื่อสารนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ใช้ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ด้านจัดการความรู้ จากการเฝ้าระวังในพื้นที่ ข้อมูลต่างประเทศ มาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์

 

ดูพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ กพย. ในอดีต (ระยะที่ 1)

ดูพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ กพย. ในอดีต (ระยะที่ 2)