search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6551239
การเปิดหน้าเว็บ:9396408
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  นวัตกรรมยา การขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรแก่สิ่งประดิษฐ์ที่อาศัยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพียงเล็กน้อย และมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร
  15 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่
 
 


คาร์ลอส เอ็ม คอร์เรีย
เซาธ์เซ็นเตอร์

กันยายน 2554

ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2538 สถาบันเซาธ์เซ็นเตอร์ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาอย่างถาวร เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรในการส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความร่วมมือในกลุ่มประเทศซีกโลกทางใต้ และการประสานความร่วมมือในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในการมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ สถาบันเซาธ์เซ็นเตอร์จึงดำรงความเป็นอิสระทางความคิดอย่างเต็มที่ โดยทางสถาบันได้ผลิต ตีพิมพ์ และเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะในประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเทศในซีกโลกทางใต้

สถาบันเซาธ์เซ็นเตอร์ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากรัฐบาลของประเทศในซีกโลกทางใต้ และทำงานร่วมกับกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement) กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 77 ประเทศ (Group of 77) และประเทศจีน การศึกษาวิจัยต่างๆ และบทความแสดงความคิดเห็นของสถาบันนั้นเป็นผลงานที่เกิดจากศักยภาพทางวิชาการและปัญญาของรัฐบาล สถาบัน และบุคคลทั่วไปในกลุ่มประเทศซีกโลกทางใต้ โดยอาศัยการประชุมร่วมกันของคณะทำงาน และการร่วมปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากส่วนต่างๆ ในประเทศซีกโลกทางใต้ และจากซีกโลกทางเหนือในบางครั้ง เพื่อศึกษาปัญหาที่พบมากในประเทศในซีกโลกทางใต้ ตลอดจนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ระหว่างกัน


หมายเหตุ

ผู้อ่านสามารถอ้างอิงหรือนำเนื้อหาในรายงานการวิจัยฉบับนี้ไปใช้ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ใคร่ขอให้มีการระบุชื่อสถาบันเซาธ์เซ็นเตอร์ในฐานะแหล่งที่มาของข้อมูลตามความเหมาะสม พร้อมกับส่งสำเนาสิ่งพิมพ์ในส่วนที่อ้างอิงหรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวให้กับทางสถาบันเซาธ์เซ็นเตอร์

ความเห็นที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลของผู้แต่ง และไม่ถือเป็นความเห็นของสถาบันเซาธ์เซ็นเตอร์หรือประเทศสมาชิก ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ในรายงานการวิจัยฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่งแต่ผู้เดียวดาวน์โหลดเอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่