search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6556082
การเปิดหน้าเว็บ:9401452
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  แบบฟอร์มลงชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน
  25 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่
 
 ขั้นตอนและวิธีการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย
 • กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มลงชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน ให้ครบถ้วน
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจำตัวประชาชน) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อกำกับ และเขียนคร่อมเขียนกำกับว่า "เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. …
 • ส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วพร้อมสำเนาบัตรข้างต้น มาที่

  ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กทม. 10330

การแถลงข่าว "ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
ที่ห้องประชุม Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย