search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6556051
การเปิดหน้าเว็บ:9401416
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  เสวนา ทำไมต้องควบคุมราคายา
  15 มิถุนายน 2558
 
 
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทำไมต้องควบคุมราคายา" ณ ห้องแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

วิดีโอบางส่วนของการเสวนาที่น่าสนใจ

กำหนดการ

13.00-13.20 น. - ลงทะเบียน

13.20-13.30 น. - กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเสวนา โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย.

13.30-13.50 น. - บรรยายนำเรื่อง “Governance of Markets Operating in the health system สร้างการอภิบาลระบบสุขภาพโดยการออกกฎหมายและกลไกควบคุมตลาดสุขภาพ” โดย ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

14.00-16.00 น. - เสวนาโต๊ะกลม

  1. ราคายาและบริการสุขภาพ ในมุมผู้ป่วย โดย คุณปรียานันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
  2. การสำรวจราคายา โดย รศ.ภญ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. เจตนารมณ์ของการยกร่างรัฐธรรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 294(4) โดย คุณสุภัทรา นาคะผิว กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
  4. ทำไมต้องรณรงค์ให้เข้าถึงยาต้านไวรัสตับอักเสบซี โดย เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
  5. ทำไม พ.ร.บ. ยา ต้องมีประเด็นการควบคุมราคายา โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย.
  6. งานทบทวนเชิงเอกสารต่อการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ต่อประเด็นการควบคุมราคายาและบทบาทการทำงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักวิชาการ กพย.

    ผู้ดำเนินรายการ นพ.สุธีร์ รัตนมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16.00-16.30 น. - อภิปรายทั่วไปและปิดการประชุม