search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6491378
การเปิดหน้าเว็บ:9330623
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  ความคืบหน้า พ.ร.บ.ยา ฉบับประชาชน
  01 ตุลาคม 2557
 
 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนและลงนาม

รับรองร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ..... (ฉบับประชาชน) เพื่อเสนอสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือตอบกลับมาว่า ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้ว