search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6551268
การเปิดหน้าเว็บ:9396437
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  สช.เจาะประเด็น สานพลัง สยบปัญหาโฆษณาผิดกฏหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  15 สิงหาคม 2556
 
 


เวที สช.เจาะประเด็น "สานพลังคุ้มครองผู้บริโภค โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ"

สืบเนื่องจากในปี 2554 สมัชชาสุขาภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 มีมติ "การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต"

เวที สช.เจาะประเด็น "สานพลังคุ้มครองผู้บริโภค โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ" จัดขึ้นเพื่อติดตามการจัดการปัญหาโฆษณายาที่ผิดกฎหมาย ว่ามีความคืบหน้าไปมาก-น้อยเพียงใด ทั้งเรื่องระบบการรับเรื่องร้องเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหา และ และหาวิธีเสริมพลังการใช้กฎหมายในการแก้ปัญหา

จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00-13.30 น.
ณ ห้อง Crystal I โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ถ.ราชปรารภ ปทุมวัน กทม.

วิทยากรที่เ้ข้าร่วม

  • อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา - รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
  • ภญ.ศรีนวล กรกชกร - รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม - รองผู้บังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี - ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
  • สุภิญญา กลางณรงค์ - กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)


    ***

  •