search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6573603
การเปิดหน้าเว็บ:9420265
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  “ภก.ภาณุโชติ” คว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ปี 54
  03 เมษายน 2555
 
 


วันที่: 3 เมษายน 2555
ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์
ลิงค์: www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000042286
    
 


ภก.ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)สมุทรสงคราม

“ภก.ภาณุโชติ” คว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ปี 54 หลังสร้างผลงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการเฝ้าระวังการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสม นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังในโรงพยาบาลชุมชน/ทั่วไป ขยายผลไปสู่ระบบเฝ้าระวังทั้งประเทศ

วันนี้ (3 เม.ย.) รศ.ภญ.ดร.พรเพ็ญ เปรมโยธิน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2554 กล่าวในงานมอบรางวัลเภสัชกรดีเด่น ครั้งที่ 3 ปี 2554 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.) แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า ผู้ที่ได้รับ คัดเลือกเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2554 คือ ภก.ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรสงคราม

โดย ภก.ภาณุโชติ เป็นเภสัชกรที่มีจิตสาธารณะสูง ทุ่มเททำงานหนักในการพัฒนาและดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามมานานกว่า 22 ปี เป็นผู้ประสบความสำเร็จด้วยดี ทั้งด้านการพัฒนาความรู้และด้านการยอมรับจากผู้ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคและผู้คนในสังคมโดยทั่วไป ผลงานของ ภก.ภาณุโชติ ทองยัง มีผลทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเภสัชกรในส่วนภูมิภาค ทั้งเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

รศ.ภญ.ดร.พรเพ็ญ กล่าวว่า ผลงานล่าสุดของ ภก.ภาณุโชติ ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการยาไม่เหมาะสมในชุมชน, โครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสม ในเขต 5 ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการทำให้พบเส้นทางของสเตียรอยด์ นำไปสู่การก่อกำเนิดศูนย์เฝ้าระวังในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ที่สำคัญ คือ สามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบระบบการเฝ้าระวังสเตียรอยด์ในระดับประเทศได้ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมงานกับเภสัชกรจากโรงพยาบาลในการทำงานกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อให้เท่าทันต่อการหลอกลวงให้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ และยังได้ทำงานเพื่อสังคมร่วมกับภาคประชาชนต่างๆ เช่น ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มหาวิชชาลัยชีวิต ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ ในปี 2555 ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ได้รับความวางใจจากทางเครือข่าย ให้รับบทบาทใหม่ เป็นประธานชมรมเภสัชชนบท ซึ่งมีภารกิจประสานงานเภสัชกรทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลัง

ภก.ภาณุโชติ กล่าวว่า การได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นการมารับในฐานะตัวแทนวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งการสร้างประโยชน์ที่ตนได้กระทำลงไปไม่ได้เกิดจากการคิด หรือ ทำคนเดียว แต่เป็นการสร้างโดยกระบวนการทีม และผ่านการประสานงาน การปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญหลายส่วน ซึ่งตนถือว่าโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่ดี โรงเรียนดี เพื่อนร่วมสถาบันการศึกษาและเพื่อนร่วมงาน ชทีดี อย่างน้อยก็มีกำลังใจในการทำดีตอบแทนสังคมได้ โดยอยากฝากเภสัชกรทุกท่านว่า การทำหน้าที่เภสัชที่ดีก็ต้องเป็นไปเพื่อรับใช้ผู้บริโภค โดยปัจจุบันต้องเน้นการทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคยาอย่างเหมาะสม และถูกต้อง เพื่อป้องกันผลกระทบทางสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เภสัชกรที่ทำงานในพื้นที่ชนบท ที่มีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพสังคมอย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการมอบรางวัลนี้ โดยที่ผ่านมาผู้ที่ได้รางวัลนี้คือ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี และ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ตามลำดับ