search ค้นหาภายในเว็บไซต์
 
 
โลโก้ กพย. โลโก้ สสส.
 
ลิงค์
บล็อก กพย.

เว็บไซต์ KnowSteroid

Facebook โฆษณา

Facebook สเตียรอยด์
Facebook Twitter
Youtube กพย.สถิติ

ปรับปรุง : 7/03/2018
สถิติผู้เข้าชม:6573628
การเปิดหน้าเว็บ:9420290
Online User Last 1 hour (0 users)


 
  การแถลงข่าว “ไซบูทรามีน: อันตราย สถานะทางกฎหมาย และการลักลอบนำเข้า”
  29 มิถุนายน 2561
 
 การแถลงข่าว “ไซบูทรามีน: อันตราย สถานะทางกฎหมาย และการลักลอบนำเข้า”
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นแถลง
 • สถานการณ์การระบาดของผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนไซบูทรามีนในพื้นที่
  โดย ภก.วสันต์ มีคุณ – โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร, ชมรมเภสัชชนบท
 • ผลทดสอบ “ไซบูทรามีน – ฟลูออกซิทีน” ในอาหารเสริมลดน้ำหนักที่สั่งซื้อจากห้างออนไลน์
  โดย สถาพร อารักษ์วทนะ – มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)
 • การเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
  โดย ภก.จัตุพล กันทะมูล – โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง
 • ผลทางเภสัชวิทยาของไซบูทรามีนและกรณีศึกษาที่พบทางจิตเวช
  โดย อ.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา – คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • พิษวิทยาของไซบูทรามีน และรายงานการเกิดปัญหาที่มายังศูนย์พิษวิทยา
  โดย ศ.นพ.วินัย วนานุกูล – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปัญหาข้อกฎหมาย กับการจัดการไซบูทรามีน
  โดย ภก.จิระ วิภาสวงศ์ – ประธานชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อระบบการจัดการ
  โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี – ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
ดำเนินรายการโดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข – ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา